Privacy-reglement van Zanglust Benschop

Inhoud


Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust.


Wat zijn persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto's en video's worden gezien als persoonsgegevens.


Van wie verwerkt Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust persoonsgegevens

Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
- Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap of donateurschap bij Zanggroep Pro Deo of ooit een lidmaatschap of donateurschap hebben gehad;
- Mensen die aan een organisatie of bedrijf verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens

Het secretariaat van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust verwerkt de persoonsgegevens in het ledenregister en donateursregister.


Waarvoor verwerkt Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust persoonsgegevens

Als u lid of donateur wilt worden van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van de gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid of donateur.
Als u eenmaal lid, donateur of relatie van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, donaties, aanvragen subsidies, enzovoort.


Verwerkt Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust ook bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.


Hoe gaat Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust met de persoonsgegevens om

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.


Wie kan er bij de persoonsgegevens

Binnen Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust kunnen de persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuursleden of commissieleden die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.


Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als men zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.


Hoelang worden mijn gegevens bewaard

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.


Cookies

Wij verzamelen gegevens (aantallen bezoeken en bezochte pagina's) voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt geen gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) of vergelijkbare technieken.


Kan ik zien welke gegevens Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust van mij verwerkt

Door contact op te nemen met de secretaris, kunt u uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie of relatie met Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust, inzien en laten bewerken of verwijderen.


Waar kan ik terecht met een vraag of klacht

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust kunt u terecht bij het bestuur via de secretaris.


Wijzigingen privacy-statement

Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy-statement op onze website, www.zanglustbenschop.nl, te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.


De auteur reserveert het recht om niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpen, de nauwkeurigheid, de compleetheid of de kwaliteit van de informatie die verstrekt wordt. Aansprakelijkheidsclaims voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze website of het gebruik van de informatie van de website - inclusief al het gebruik van informatie die onvolledig en/of onjuist is - zullen daarmee van de hand gewezen worden.


Referenties & Links

De auteur is niet verantwoordelijk voor content die gelinkt is of waar naar verwezen wordt - tenzij hij/zij volledige kennis heeft van illegale content in de gelinkte of gerefereerde pagina en in staat is om te verhinderen dat bezoekers die content te zien krijgen. Als er schade optreedt door gebruik te maken van links of referenties is de auteur van die pagina mogelijk aansprakelijk, niet de auteur van de pagina waar de link of referentie op staat.


Copyright

De auteur heeft geen intenties gehad om materiaal te gebruiken waar kopieerrechten op staan.
Indien de er toch gebruik gemaakt is van materiaal waar rechten op staan heeft de auteur geprobeerd om, indien mogelijk, deze rechten te vermelden.
Het kopieerrecht van al het materiaal dat gecreëerd is door de auteur is gereserveerd.
Het dupliceren van teksten, afbeeldingen, etc. in elektronisch of geprinte publicaties is verboden zonder schriftelijke ondertekende toestemming van de auteur.
De auteur van deze website houdt zich het recht voor om - binnen de grenzen van de privacy wetgeving - de gegevens te gebruiken, delen met derden, aan te passen of te verwijderen zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen.


Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet gezien worden als onderdeel van de website van Christelijk Gemengde Zangvereniging “Zanglust” Benschop.


2020-2023 All Rights Reserved | Gemaakt door Bert (B.C.K.v.V.) in opdracht van Chr. Gem. Zangvereniging Zanglust